Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC obowiązkowe adwokata

OPIS

Program obowiązkowego ubezpieczenia OC dla adwokatów jest skierowany do adwokatów wykonujących zawód na zasadach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania podczas wykonywania czynności zawodowych.

Zalety:

 • Spełnia warunki obowiązkowego OC adwokatów
  Na podstawie Rozporządzenie MF z dnia 11 grudnia 2003 r. (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134)
 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  Od 150 tys. do 2 mln euro – na każde zdarzenie osobno.
 • Atrakcyjne ceny
  Wysokie zniżki za kontynuację nawet 30%
 • Ochrona pracowników adwokata
  Obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników Ubezpieczonego.
 • Ochrona obejmuje także spółki osobowe
 • Wykluczenie prawa ubezpieczyciela do regresu
  Bez dodatkowej płatności
 • Fachowe doradztwo
  Specjaliści obsługujący przez 6 lat umowę generalną NRA – PZU
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU

 

Sumy gwarancyjne i składki

Suma podstawowa (1):Składka miesięcznaSkładka kwartalnaŁączna składka roczna (2)
150.000 EUR46 zł138 zł553 zł
200.000 EUR59 zł177 zł708 zł
250.000 EUR84 zł253 zł1.011 zł
300.000 EUR112 zł335 zł1.339 zł
400.000 EUR140 zł419 zł1.676 zł
500.000 EUR154 zł462 zł1.849 zł
1.000.000 EUR181 zł542 zł2.169 zł
1.500.000 EUR230 zł691 zł2.765 zł
2.000.000 EUR288 zł864 zł3.456 zł

1 – Kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski poraz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.
2- Składka uwzględnia zniżkę za kontynuację ubezpieczenia w PZU oraz lata bezszkodowe.

Sprawdź także inne oferty:

Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej w wariancie Claims Made
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej w wariancie Act Committed

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić, podpisać deklarację i wysłać:

– skan emailem na adres adwokat@iexpert.pl
– pocztą na adres: iExpert.pl SA, Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa

Pobierz deklarację >

Składkę należy wpłacić na rachunek iExpert.pl – Alior Bank SA:
93 2490 0005 0000 4600 5743 5168
W tytule przelewu prosimy podać tylko pełnym numer wpisu do Izby.

ZAKRES

Warunki ubezpieczenia obowiązkowego adwokata w PZU SA:

 1. Przedmiotem niniejszej umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna adwokata za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego podczas wykonywania czynności adwokata, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 635 z późn. zm.).
 2. Niniejsza umowa ubezpieczenia została zawarta na warunkach Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz. U. 2003 r. nr 217, poz. 2134).
 3. Kwota sumy gwarancyjnej jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia.

Postanowienia dodatkowe (rozszerzenia odpowiedzialności PZU SA):

 1. Ubezpieczenie to ma charakter nadwyżkowy, co oznacza, że odpowiedzialność z tego ubezpieczenia powstaje pod warunkiem wyczerpania sum gwarancyjnych z innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata, chyba że dany wypadek ubezpieczeniowy nie będzie pokryty przez którekolwiek z tych ubezpieczeń lub też ubezpieczony nie posiada takiego ubezpieczenia.
 2. W przypadku roszczenia poszkodowanego skierowanego do kancelarii prawnej prowadzonej w formie spółki osobowej, jeśli sprawcą szkody jest ubezpieczony adwokat, będący wspólnikiem tej spółki i dokonania przez tę spółkę zawiadomienia PZU o powstaniu szkody, PZU na wniosek ubezpieczonego adwokata przeprowadzi proces likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej adwokata wskazanego przez tę spółkę jako odpowiedzialnego za tę szkodę.
 3. W odniesieniu do adwokatów, którzy rozpoczną bądź też zakończą wykonywanie zawodu w trakcie trwania rocznego okresu ubezpieczenia, należna jest składka ubezpieczeniowa za wykorzystany okres ubezpieczenia.
 4. W każdym czasie, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony może dokonać zmiany sumy umowy ubezpieczenia polegającej na zwiększeniu sumy ubezpieczenia.
 5. W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PZU gwarantuje i jest zobowiązany do zwrotu:
  1. ubezpieczonemu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
  2. niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą PZU
 6. Ponad sumę gwarancyjną, jednak nie więcej niż 100% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego PZU jest zobowiązany do:
  1. pokrycia kosztów postępowania cywilnego (przedsądowego i obrony przed sądem), w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi. W przypadku zwrotu kosztów przez przeciwnika procesowego, Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu PZU, kosztów które zostały przez nich pokryte;
  2. poniesienia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego;
  3. pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczającego zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego sumy pieniężnej; jeżeli zabezpieczenie  roszczenia zostanie zwolnione, w szczególności zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez ubezpieczyciela pokryte;
  4. zwrotu kosztów prowadzenia postępowania sądowego przez ubezpieczonego we własnym imieniu, o ile jest prowadzone w celu ustalenia istnienia lub zakresu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego i jednocześnie o ile zostały uprzednio zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Wartość tych kosztów do zwrotu przez PZU określana jest w wysokości wyliczanej według minimalnych stawek za czynności adwokackie w obowiązującym, w czasie prowadzenia sprawy, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego, a także aplikantów, praktykantów, pracowników Ubezpieczonego oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. PZU rezygnuje z prawa dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody wyrządzonej rażącym niedbalstwem.
 8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez aplikantów, praktykantów i pracowników oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
 9. Za pracowników Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, a także umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 10. Za aplikantów danego Ubezpieczonego uważa się osoby fizyczne odbywające aplikację adwokacką, jeżeli fakt ten został zgłoszony radzie właściwej Izby Adwokatów przed dniem, w którym miało miejsce działanie lub zaniechanie aplikanta, z którego wynikła szkoda.
 11. Za praktykanta danego Ubezpieczonego uważa się studentów prawa lub absolwentów studiów prawniczych, którzy zawarli z tym Ubezpieczonym umowę o odbycie praktyki.
 12. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez aplikantów, praktykantów lub pracowników Ubezpieczonego oraz inne osoby, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność:
  1. Ubezpieczonemu, który sprawuje funkcje patrona lub zatrudnia pracownika, aplikanta lub praktykanta,
  2. osobom bliskim Ubezpieczonego, o którym mowa w lit. a,
  3. Ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem Ubezpieczonego, o którym mowa w lit. a.
 13. Wszystkie szkody będące wynikiem tego samego działania lub zaniechania uważa się za powstałe wskutek jednego wypadku ubezpieczeniowego, niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania szkody. Przyjmuje się jednocześnie, iż wszystkie te szkody miały miejsce w chwili powstania pierwszej z nich.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Deklaracja wyboru ubezpieczenia obowiązkowego OC Adwokata

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Milena Dynus
Kom: 882 102 221
Tel: 22 100 26 30